Документи

Компостирането на селскостопански отпадъци – полезно и практично

Листовка за популяризиране на проекта

Финална оценка на въздействието на процеса на компостиране върху нивото на замърсяване в Община Поморие

Final assessment of the composting impact on the pollution level in Pomorie Municipality

Финална оценка на въздействието на процеса на компостиране върху нивото на замърсяване в Община Пънархисар

Final assessment of the composting impact on the pollution level in Pinarhisar Municipality

Pınarhsar Belediyesi’nde kirlilik düzeyine kompost sürecinin etkisinin fiinal değerlendirmesi

Трансгранична оценка на въздействието на процеса на компостиране в Община Поморие и Община Пънархисар

Cross-border assessment of the composting impact on the pollution level in Pomorie and Pinarhisar Municipalities

Pomoriye Belediyesi’nde ve Pınarhisar Belediyesi’nde kompostlaştırma sürecinin etkisinin sınırötesi değerlendirilmesi

Екшън план за управление на отпадъците от селскостопанска дейност на Община Поморие, 2015 - 2018

Екшън план за управление на отпадъците от селскостопанска дейност на Община Пънархисар, 2015 - 2018

Pınarhisar Belediyesinin 2015-2018 tarım atıkları yönetimi eylem planı

Съвместен екшън план за управление на отпадъци от селскостопанска дейност в Община Поморие, Област Бургас, Република България и Община Пънархисар, Провинция Къркларели, Република Турция,2015 - 2018

Joint action plan for agriculture waste management in Pomorie Municipality, Burgas District, Republic of Bulgaria and Pinarhisar Municipality, Kirklareli Province, Republic of Turkey, 2015 – 2018

Bulgaristan Cumhuriyeti Burgas ili Pomoriye Belediyesi ve Türkiye Cumhuriyeti Kırklareli ili Pınarhisar Belediyesi’nde tarım atıkları yönetimi ortak eylem planı

Материали

Представяне на проект AGROCOMP

Програма за ТГС по ИПП България-Турция

Проучване и идентифициране на земеделските стопани в Община Поморие

Pomoriye Belediyesinde büyük miktarda tarım atıklarını oluşturan çiftçilerin araştırılması

Проучване и идентифициране на земеделските стопани в Община Пънархисар

Pinarhisar Belediyesinde büyük miktarda tarım atıklarını oluşturan çiftçilerin araştırılması

Обучение компостиране на биоразградими отпадъци

Компостиране на биоразградими отпадъци

Компостиране на биоразградими отпадъци. Ползи от компостирането

Biyobozunur atıkların kompostlaştırılması. Kompostlaştırmanın avantajları

Използване на компоста в селското стопанство

Kompostun tarımda kullanılması

Екологични ползи от компостирането чрез намаляване на количествата селскостопански отпадъци

Tarım atıklarının azaltılması yoluyla kompostlaştırmanın ekolojik avantajları

Възможности за намаляване на емисиите въглероден диоксид и метан в атмосферата чрез компостиране на биоразградими отпадъци

Atmosferde sera gazları emisyonlarının bıyobozunur atıkların kompostlaştırılması yoluyla azaltılması olanakları

Демонстрационни платформи за компостиране. Българският опит в компостирането. Мониторинг на процеса на компостиране

Kompostlaştırma gösteri platformları. Kompostlaştırmada bulgar tecrübesi. Kompostlaştırma süreci üzerinde denetleme.

Турският опит в компостирането.Мониторинг на процеса на компостиране

Kompostlaştırmada türk tecrübesi. Kompostlaştirma sürecinin üzerinde denetleme.

Представяне на резултатите от проект AGROCOMP

Projenin sonuçlarının sunumu AGROCOMP

 

Съдържанието на материалите, документите и продуктите от реализирането на проекта са собственост на партньорите - Сдружение "Европа и Ние" и Селскостопанска камара на Пънархисар. Същите могат да се използват от трети лица само след изричното упоменаване на източника на информация