Български и турски младежи заедно за Странджа


На 16 – 19.10. 2014 г. се проведе младежки обмен под мотото „Зелени Дейности“  между ученици от СОУ „Иван Вазов“ гр. Поморие и техни връстници от регион Къркларели, Турция.  В рамките на четири дни младежите се запознаха с нравите и обичаите в Турция. Младежкият обмен се проведе в образователен център за Странджа в с. Дерекьой, Турция.
Заедно младежите слушаха лекции за природата на общата за двете държави планина Странджа, участваха в игри за сплотяване на екип и се учиха да разпознават видовете растения и животни. Като част от обмена беше организирано посещение на училище в гр. Демиркьой, където българските младежи се запознаха с учебната среда и обичаи при нашите съседи.
Практически упражнения по екология като запознаване с подземна екосистема в пещерата Дупница и наблюдение на птици в соленото езеро Мерт близо до гр. Инеада,  допълниха обучението на учениците.
За по-доброто опознаване на двете култури бяха организирани традиционни вечери, в които младежите представиха характерни обичаи, музика, танци и храни от родния си край.
Зелените дейности са част от проект Проект „Съвместно опазване на регион Странджа за устойчиво развитие“, изпълняван от „Зелени Балкани – клон Поморие“, в партньорство с турската природозащитна организация DAYKO и сдружение „Европа и Ние“.
Проект „Съвместно опазване на регион Странджа за устойчиво развитие“ има за цел да подобри качеството на живот чрез по-ефективно използване на общите природни ресурси, да акцентира върху привлекателността на Странджа като обект за туризъм, да насърчи опазването на биоразнообразието и общите природни дадености и да намали негативното антропогенно влияние върху околната среда. Проектът е с продължителност 12 месеца.

 

Проектът се съ-финансира от ЕС чрез Програмата за трансгранично сътрудничество по ИПП България – Турция- CCI номер 2007CB16IPO008